โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5910040
ชื่อโครงการ : สิทธิ "การป้องกันตนเองร่วม" ในการวางยุทธศาสตร์ความมั่นคงของญี่ปุ่น (ทศวรรษ 1980 - 2010)
 
หัวหน้าโครงการ : ธีวินท์ สุพุทธิกุล
ทีมวิจัย :
ธีวินท์ สุพุทธิกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับท่าทีปัจจุบันและแนวโน้มต่อไปของญี่ปุ่นในการจัดการปัญหาความมั่นคงของตน ในสภาพแวดล้อมของภูมิภาคที่เปลี่ยนไป

2. เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับ “กฎหมายความมั่นคงใหม่” ของญี่ปุ่น และแนวโน้มการนำไปปฏิบัติใช้ ตลอดจนพัฒนาการล่าสุดในแง่มติมหาชนญี่ปุ่นที่มีต่อประเด็นนี้

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางกำหนดท่าทีของไทยต่อญี่ปุ่น และชาติที่เกี่ยวข้องอย่างจีนและอเมริกา โดยจะช่วยให้สามารถหาประโยชน์และรับมือปัญหาจากการเปลี่ยนนโยบายของญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับคาดการณ์แนวโน้มด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออก อันเป็นผลจากการปรับยุทธศาสตร์ใหญ่ของญี่ปุ่น และหามาตรการเพื่อรับมือกับบริบทระหว่างประเทศที่จะเปลี่ยนไป

สถิติการเปิดชม : 318 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 30 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th