รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5940031
ชื่อโครงการ : ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารการใช้ความรุนแรงผ่านสื่อดิจิตอลของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อแนวคิดการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา
 
หัวหน้าโครงการ : จารุวัจน์ สองเมือง
ทีมวิจัย :
จารุวัจน์ สองเมือง
หัวหน้าโครงการ
อิสมาอีล ราโอบ
นักวิจัยร่วมโครงการ
โชคชัย ศุภภิญโญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารการใช้ความรุนแรงผ่านสื่อดิจิตอลและแนวคิดการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาของของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารการใช้ความรุนแรงผ่านสื่อดิจิตอลกับแนวคิดการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

3 เพื่อศึกษาผลกระทบของการบริโภคข้อมูลข่าวสารการใช้ความรุนแรงผ่านสื่อดิจิตอลของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

4 เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันการบริโภคสื่อดิจิตอลสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถิติการเปิดชม : 726 ครั้ง
ชุดโครงการ : การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 46 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400