โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5940031
ชื่อโครงการ : ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารการใช้ความรุนแรงผ่านสื่อดิจิตอลของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อแนวคิดการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา
 
หัวหน้าโครงการ : จารุวัจน์ สองเมือง
ทีมวิจัย :
จารุวัจน์ สองเมือง
หัวหน้าโครงการ
อิสมาอีล ราโอบ
นักวิจัยร่วมโครงการ
โชคชัย ศุภภิญโญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารการใช้ความรุนแรงผ่านสื่อดิจิตอลและแนวคิดการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาของของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารการใช้ความรุนแรงผ่านสื่อดิจิตอลกับแนวคิดการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

3 เพื่อศึกษาผลกระทบของการบริโภคข้อมูลข่าวสารการใช้ความรุนแรงผ่านสื่อดิจิตอลของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

4 เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันการบริโภคสื่อดิจิตอลสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถิติการเปิดชม : 93 ครั้ง
ชุดโครงการ : การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 14 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th