โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5950032
ชื่อโครงการ : การตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เชื่อมโยงอาเซียน
  Community Based Tourism Marketing in five Southern Border Provinces (Satun, Songkhla, Pattani, Yala and Narathiwat) connecting to ASEAN
หัวหน้าโครงการ : ปรัชญากรณ์ ไชยคช
ทีมวิจัย :
ดนุวัส สุวรรณวงศ์
หัวหน้าโครงการย่อย
นราวดี บัวขวัญ
หัวหน้าโครงการย่อย
ปรัชญากรณ์ ไชยคช
หัวหน้าโครงการ
ภัชกุล ตรีพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภัทรพงษ์ เกริกสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
มันทนาวดี หัทยานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดวงธิดา พัฒโน
นักวิจัยร่วมโครงการ
มุมตาส มีระมาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วนิดา เพ็ชร์ลมุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิตศักดิ์ พุฒจร
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาศักยภาพสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ 10 ชุมชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ 10 ชุมชน ใน 5 จังหวัดชานแดนภาคใต้

3. เพื่อประเมินความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ 10 ชุมชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

4. เพื่อจัดทำแนวทางการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ 10 ชุมชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เชื่อมโยงสู่อาเซียน

สถิติการเปิดชม : 138 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (154 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 95 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th