โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5950038
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดตราดเพื่อเชื่อมโยงสู่กัมพูชาและเวียดนาม
  Tourism Development by Community connecting with Combodia and Vietnam by Trat Province Community
หัวหน้าโครงการ : วรรณดี สุทธินรากร
ทีมวิจัย :
จิตต์โสภิน มีระเกตุ
หัวหน้าโครงการย่อย
วรรณดี สุทธินรากร
หัวหน้าโครงการ
นิภา นิรุตติกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุษบา ต้นทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชไมพร เอกทัศนาวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมพิศ ติวสันต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยุพา อินทราเวช
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรรธิกา พังงา
นักวิจัยร่วมโครงการ
จันทิรา ผาสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จินตนา กาญจนวิสุทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรหมปพร นวลแสง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริพร ตันจอ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทรงธรรม ปานสกุณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสำรวจเส้นทางและรวบรวมทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเพื่อนำสู่การประเมินศักยภาพของทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก และพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวของพื้นที่บนเส้นทางเชื่อมโยงท่องเที่ยวตราด กัมพูชาและเวียดนาม

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวบนเส้นทางเชื่อมโยงตราด จุดผ่านแดนไปยังกัมพูชาและเวียดนาม และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

3. เพื่อศึกษาแนวทางในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเวียดนามและกัมพูชาเข้าสู่จังหวัดตราด และแนวทางในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้เดินทางเข้าสู่จังหวัดตราด

4 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดตราดเพื่อเชื่อมโยงสู่กัมพูชาและเวียดนาม

สถิติการเปิดชม : 358 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (168 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 251 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th