โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59A0022
ชื่อโครงการ : การพัฒนากลไกและกระบวนการเพื่อสนับสนุนการวางแผนจัดทำงบประมาณด้านทรัพยากรน้ำและเกษตรโดยใช้ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงและสนับสนุนข้อมูล จังหวัดนครพนม
 
หัวหน้าโครงการ : วิเชียร เกิดสุข : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วิเชียร เกิดสุข
หัวหน้าโครงการ
ทิพาภรณ์ หอมดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิวัติ แก้วส่อง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : (1)พัฒนากรอบงานการวางแผนพัฒนาจังหวัดนครพนมด้านทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด จนถึงระดับพื้นที่

(2)พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำงบประมาณบูรณาการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนครพนมด้านทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในคราวเดียวกัน

(3)พัฒนาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม และคณะกรรมการบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม

สถิติการเปิดชม : 388 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดทำแผนงบประมาณจังหวัดด้านทรัพยากรน้ำและเกษตรโดยใช้ระบบสารสนเทศ (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 86 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th