รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010016
ชื่อโครงการ : การศึกษาความต้องการเชิงลึกในการยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน
 
หัวหน้าโครงการ : ชูศักดิ์ พรสิงห์
ทีมวิจัย :
ชูศักดิ์ พรสิงห์
หัวหน้าโครงการ
อาณัติ วัฒนสังสุทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เจนกฤษณ์ คณาธารณา
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 3.1 เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงในเทคโนโลยีห้ากลุ่ม (1) พลาสติกวิศวกรรม (2) การขึ้นรูปเหล็กกล้าความเค้นสูง (3) การขึ้นรูปชิ้นส่วนอลูมิเนียม (4) วิศวกรรมแม่พิมพ์ และ (5) วิศวกรรมดิจิทัล ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ทั้งในแง่ความเร่งด่วนและรูปแบบการสนับสนุนความต้องการ

3.2 เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย รวมถึงการผลักดันให้อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยก้าวสู่ความเป็นผู้นำในประชาคมอาเซียนได้อย่างยั่งยืน

สถิติการเปิดชม : 463 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (56 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 35 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400