รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010017
ชื่อโครงการ : การพัฒนาความร่วมมือและยกระดับการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย: ศึกษาประสบการณ์ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
 
หัวหน้าโครงการ : สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช.กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรง(อาทิ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เป็นต้น) โดยอ้อม(สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นต้น) ตลอดจนองค์กรอิสระ(อาทิ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น)

2. เพื่อศึกษาระบบการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ให้เบาะแส(whistle blower) โดยใช้ประสบการณ์ของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

3. เพื่อศึกษาถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตกับภาคประชาสังคม โดยเฉพาะประสบการณ์ของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งสามารถประสานความร่วมมือจนกระทั่งยกระดับมาตรฐานเพื่อป้องกันการทุจริต เช่น มาตรฐานทางด้านจริยธรรม มาตรฐานทางด้านธรรมาภิบาล มาตรฐานทางด้านบัญชี เป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ถึงการใช้กลไกในการดำเนินคดีกับนักการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงและนักธุรกิจ

4. เพื่อเสนอแนะแนวทาง กลไก การป้องกันการทุจริต ผ่านทางประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง และกฎหมาย

สถิติการเปิดชม : 527 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (56 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 59 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400