โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010024
ชื่อโครงการ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การรองรับประชาคมอาเซียน
  Factors Affecting the Competitiveness and adaptability of small and medium muslim entrepreneur in Three Southern Border Provinces of Thailand to support Asean community
หัวหน้าโครงการ : มีเดียน จูมะ
ทีมวิจัย :
มีเดียน จูมะ
หัวหน้าโครงการ
สุรชัย ไวยวรรณวิจิตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 มี.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดย่อมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

2.เพื่อศึกษาระดับของการเป็นผู้ประกอบการมุสลิมที่ดี ความสามารถทางการตลาด กลยุทธ์การแข่งขัน การพัฒนาสินค้า และความสามารถในการปรับตัวที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดย่อมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านแนวคิดผู้ประกอบการมุสลิมที่ดี ความสามารถทางการตลาด กลยุทธ์ทางการแข่งขัน การพัฒนาสินค้า และความสามารถในการปรับตัวที่จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดย่อมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถิติการเปิดชม : 163 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (45 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th