รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010032
ชื่อโครงการ : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าและวิวัฒนาการของตำแหน่งในห่วงโซ่คุณค่าของการส่งออกไทยในหนึ่งทศวรรษ
 
หัวหน้าโครงการ : ดวงดาว มหากิจศิริ
ทีมวิจัย :
ดวงดาว มหากิจศิริ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 3 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 3.1 เพื่อศึกษาโครงสร้างการค้าและวิวัฒนาการของตำแหน่งในห่วงโซ่คุณค่าของไทยผ่านข้อมูลทุติยภูมิการส่งออก-นำเข้าระดับจุลภาคในช่วง 1 ทศวรรษที่ผ่านมา

3.2 เพื่อคำนวณหาค่าดัชนีความเป็นต้นน้ำหรือระยะห่างของสินค้าส่งออกไทยจากสินค้าขั้นสุดท้าย (Upstreamness) ในระดับประเทศและระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจะแสดงถึงความสามารถในการสร้างและสะสมมูลค่าเพิ่มภายในประเทศ

3.3 เพื่อศึกษาเชิงลึกในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าและสัดส่วนการส่งออกสูง แต่อาจมีลักษณะความเป็นต้นน้ำและปลายน้ำที่แตกต่างกัน เพื่อให้ทราบถึงนัยสำคัญที่แท้จริงของอุตสาหกรรมดังกล่าวต่อเศรษฐกิจไทยในการสะสมมูลค่าเพิ่มและการสร้างรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศ

3.4 เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้จากการคำนวณมาวิเคราะห์สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพให้กับภาคส่งออกไทยในมิติการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และการกระจายสินค้าในบริบทการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

สถิติการเปิดชม : 548 ครั้ง
ชุดโครงการ : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของรูปแบบการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนของประเทศไทย (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 55 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400