โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6030009
ชื่อโครงการ : การประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพในประเทศไทย
  Assessing the Health Impacts of Air Pollution in Thailand
หัวหน้าโครงการ : ไกรชาติ ตันตระการอาภา
ทีมวิจัย :
ไกรชาติ ตันตระการอาภา
หัวหน้าโครงการ
นรุต สหนาวิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
กาญจนา นาคะภากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัฐพล ศิลปรัศมี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการประเมินผลกระทบกรณีเกิดผลกระทบต่อสุขภาพเรื้อรัง ของประชากรไทยจาการรับสัมผัสแหล่งมลพิษอากาศทั้งจากภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จะพิจารณาความไม่แน่นอนประกอบของแหล่งข้อมูล เพื่อนำมาสู่การช่วงของการประเมินผลกระทบ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้

1. เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในและภายนอกอาคาร

2. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสมลพิษอากาศระยะยาว

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์จากการรับสัมผัสกับมลพิษอากาศระยะยาวกับผลกระทบทางสุขภาพ

4. เพื่อพัฒนาตัวแบบจำลองทางสถิติสำหรับการรับสัมผัสมลพิษอากาศกับผลกระทบต่อสุขภาพ
สถิติการเปิดชม : 367 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 26 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th