รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6050001
ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวออร์แกนิคสำหรับเด็กเล็ก
  Development of Organic Baby Snack
หัวหน้าโครงการ : หทัยชนก กันตรง
ทีมวิจัย :
หทัยชนก กันตรง
หัวหน้าโครงการ
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
นักวิจัยร่วมโครงการ
จุฬาลักษณ์ จารุนุช
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวีณา จันทพิรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ต.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวออร์แกนิคสำหรับเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป จากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ที่มีศักยภาพต่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรมและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

2. เพื่อศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงสภาวะการผลิตในระบบเอกซ์ทรูชัน ที่มีต่อคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical properties) ของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวออร์แกนิคสำหรับเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป โดยมี 3 สูตรด้วยกันคือ 1. ขนมขบเคี้ยวผลไม้ 2. ขนมขบเคี้ยวเสริมโปรตีน 3. ขนมขบเคี้ยวผัก โดยใช้วัตถุดิบพื้นฐานเป็นข้าวออร์แกนิค

3. เพื่อทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์จากผู้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย คุณค่าทางโภชนาการ คุณค่าเชิงสุขภาพ และศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (Shelf life)

4. เพื่อกำหนดโครงสร้างด้านราคาของผลิตภัณฑ์หลัก เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการตลาด

5. ศึกษาข้อมูลการตลาดเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์

6. เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ตราสัญลักษณ์ Innovative House เพื่อรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถิติการเปิดชม : 752 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House (2 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 107 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400