โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60A0002
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 3
  Management System Development of Area Based Collaborative Research in Nontaburi Supanburi and Pranakhon Si Ayutthaya Province
หัวหน้าโครงการ : ระวีวรรณ สุวรรณศร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ระวีวรรณ สุวรรณศร
หัวหน้าโครงการ
ธารนี นวัสนธี
นักวิจัยร่วมโครงการ
กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
มนตรี สังข์ทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนากลไกการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้สามารถขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

2. เพื่อพัฒนาผู้ประสานงานวิจัยและนักวิจัย ที่ทำงานวิจัยตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และนนทบุรี

3. เพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่

4. เพื่อสานพลังประชารัฐ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 4.0

สถิติการเปิดชม : 775 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 164 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th