โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60A0019
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
  Development of area based system management by using innovation: Optimization of waste management and create value-added products in area based of Pathumthani Provinces
หัวหน้าโครงการ : สมหมาย ผิวสอาด : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมหมาย ผิวสอาด
หัวหน้าโครงการ
วารุณี อริยวิริยะนันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2560
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการของเสียโดยการพัฒนาจากโจทย์ของชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ๔.๐ (Productivity-oriented)

2) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี (Innovation-oriented)

3) เพื่อสร้างนักวิจัยใหม่ และกลุ่มวิจัยที่ทำงานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อนำไปใช้งานตามโจทย์ของชุมชนและอุตสาหกรรม

สถิติการเปิดชม : 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 17 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th