โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60A0029
ชื่อโครงการ : เเรงงาน ระบบสุขภาพ เเละการศึกษา: การจัดการเเละการร่วมรังสรรค์พื้นที่ชายเเดนในบริบทการพัฒนาชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขง
  Labors, Health systems and Education: Border Management and Co-Creation in the Contexts of Border Development, Special Economic Zones and GMS Regionalization
หัวหน้าโครงการ : อรัญญา ศิริผล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อรัญญา ศิริผล
หัวหน้าโครงการ
ชยันต์ วรรธนะภูติ
ที่ปรึกษา
ศิริพร วัชชวัลคุ
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อนำข้อมูลสนามในประเด็นปัญหาแรงงาน การศึกษา ระบบสุขภาพการรักษาพยาบาลในบริเวณชายแดนไทย-ลาว และไทย-เมียนมาร์ ในบริบทการพัฒนาชายแดนทางเศรษฐกิจจากนโยบายใหม่ของรัฐไทยและภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขงมาศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผ่านวิธีการวิจัยแบบสหสาขาวิชาและผ่านการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นชายแดน

2. เพื่อตรวจสอบนโยบายและปฏิบัติการของรัฐชาติก้าวหน้า เช่น จีน อินเดีย ยุโรปในการจัดการชายแดน บนฐานคิดการเป็นเจ้าของพื้นที่ทรัพยากรร่วมชายแดน (Border commons)

3. เพื่อนำเสนอความเป็นไปได้ในเชิงนโยบายว่าด้วย “ทรัพยากรร่วมชายแดน” (border commons) บนฐานคิดเรื่องผลประโยชน์ร่วมที่คนในท้องถิ่นชายแดน และ/หรือข้ามแดน และรัฐส่วนกลางได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ การเลือกปฏิบัติ มีระบบธรรมาภิบาลที่ดีเป็นธรรม และช่วยเสริมพลังอำนาจของคนท้องถิ่นชายแดนให้ได้รับการยอมรับมากขึ้น

4. เพื่อสร้าง/ส่งเสริม/พัฒนากลไก-ตัวแบบเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในประเด็นแรงงาน สุขภาพ และการศึกษา ภายใต้บริบทการพัฒนาชายแดนที่เปลี่ยนแปลงไป

สถิติการเปิดชม : 260 ครั้ง
ชุดโครงการ : แรงงาน ระบบสุขภาพ และการศึกษา: การจัดการและการร่วมรังสรรค์พื้นที่ชายแดน ในบริบทการพัฒนาชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขง (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 89 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th