รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60H0024
ชื่อโครงการ : ดอกไม้สู่ศิลปะสร้างสรรค์: สัมพันธภาพระหว่างดอกไม้กับวัฒนธรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์
  Flower Betide Imaginative Art, Amity surrounds by Flower, Culture and design.
หัวหน้าโครงการ : รจนา จันทราสา
ทีมวิจัย :
รจนา จันทราสา
หัวหน้าโครงการ
ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสาวภา ไพทวัฒน์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 6.1 เพื่อค้นหาสัมพันธภาพของดอกไม้ในมิติวัฒนธรรมด้านความหมาย ความเชื่อพิธีกรรม ภูมิปัญญา ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดอกไม้

6.2 เพื่อสร้างรูปแบบการเชื่อมโยงเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุนวัฒนธรรมจากดอกไม้

6.3 เพื่อสังเคราะห์รูปแบบของดอกไม้สู่การใช้ในงานออกแบบลวดลายและผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และประเมินผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการออกแบบ

สถิติการเปิดชม : 394 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 11 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400