โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60H0025
ชื่อโครงการ : การแนะแนวชีวิตสำหรับเยาวชน โดยใช้หลักการสอนของพระพุทธเจ้าในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท
  Guidance of Life for Youths Using the Buddha's teachings in Dhammapadatthakatha
หัวหน้าโครงการ : ยุรธร จีนา
ทีมวิจัย :
ยุรธร จีนา
หัวหน้าโครงการ
รมิตา จีนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุษบา ฟูตา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 7.1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ กลวิธี เทคนิคกระบวนการ ขั้นตอน การแนะแนวชีวิตโดยการสอนของพระพุทธเจ้าในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท

7.2 เพื่อจัดทำ คู่มือ และสื่อวีดีทัศน์ การแนะแนวชีวิตสำหรับเยาวชน โดยใช้เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้าในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท

7.3 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของการใช้คู่มือการแนะแนวชีวิตสำหรับเยาวชน โดยการสอนของพระพุทธเจ้าในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท

สถิติการเปิดชม : 367 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 57 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th