รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60T0014
ชื่อโครงการ : การพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการโลจิสติกส์ภายใต้บริบทของเมืองท่าเรือในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี
  Logistics Capabilities Enhancement for Port-City Scheme in Laem Chabang, Chonburi
หัวหน้าโครงการ : พงศ์ภัค บานชื่น : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อังศุธร เถื่อนนาดี
หัวหน้าโครงการย่อย
ศรัณย์ ดั่นสถิตย์
หัวหน้าโครงการย่อย
พงศ์ภัค บานชื่น
หัวหน้าโครงการ
สิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกวลิน มะลิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ในการนำเข้าและส่งออกตู้สินค้าในเขตเมืองท่าเรือแหลมฉบัง

2.เพื่อวิเคราะห์ความต้องการกำลังคน สมรรถนะ และการบริหารจัดการแรงงาน ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกตู้สินค้าในเขตเมืองท่าเรือแหลมฉบัง

3.เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส ของภาพรวมอุตสาหกรรมการให้บริการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกตู้สินค้าในเขตเมืองท่าเรือแหลมฉบัง

4.เพื่อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายในการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการโลจิสติกส์ภายใต้บริบทของเมืองท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

สถิติการเปิดชม : 680 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (128 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 231 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400