โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60T0188
ชื่อโครงการ : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทย
  Competitive Capabilities Development of Human Capital in the Tourism and Hospitality Industry of Thailand
หัวหน้าโครงการ : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
หัวหน้าโครงการ
มัลลิกา เจริญสุธาสินี
นักวิจัยร่วมโครงการ
โพยมพร รักษาชล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุทัย คูหาพงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วศิน ปัญญาวุธตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์สภาวะการณ์ ตลอดจนความต้องการคุณลักษณะแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการในประเทศไทย

2. เพื่อพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดความเป็นเลิศของทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

ในประเทศไทย3. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล Big data และประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลอัจฉริยะ (AI: Artificial Intelligence) ในการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการในประเทศไทย

4. เพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการกรณีศึกษาต้นแบบทางด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

5. เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

สถิติการเปิดชม : 224 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (183 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 52 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th