รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110005
ชื่อโครงการ : จับตามหาอำนาจรัสเซีย : ยุทธศาสตร์นโยบายต่างประเทศเศรษฐกิจการค้า ความมั่นคงและวัฒนธรรม
 
หัวหน้าโครงการ : พราวพิชชา เถลิงพล
ทีมวิจัย :
พราวพิชชา เถลิงพล
หัวหน้าโครงการ
การุณย์ลักษณ์ พหลโยธิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรชัย เทพปัญญา
นักวิจัยร่วมโครงการ
กฤษฎา พรหมเวค
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 พ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของรัสเซียทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายใต้บริบทของปัญหาและข้อจำกัดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2) เพื่อศึกษายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องนโยบายต่างประเทศของรัสเซียผ่านการค้าอาวุธกับภูมิภาค

3) เพื่อศึกษาการวางจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในบริบทนโยบายการต่างประเทศรัสเซีย

สถิติการเปิดชม : 849 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจ Asia Pacific จีน สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 715 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400