รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120045
ชื่อโครงการ : ฐานข้อมูล สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การต้านอนุมูลอิสระ และห่วงโซ่อุปทานของผักพื้นบ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  Data Base, Bioactive, Antioxidant activity and supply chain of local vegetable in Suratthani
หัวหน้าโครงการ : เกษร เมืองทิพย์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสำรวจชนิดของผักพื้นบ้านตามช่วงฤดูกาล ภูมิปัญญาทางสมุนไพร รวมทั้งวัฒนธรรมการรับประทานการปลูกผักพื้นบ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลออนไลน์

2. เพื่อศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. เพื่อศึกษาผลของการหมักดองต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. เพื่อศึกษาห่วงโซ่อุปทานผักพื้นบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ
สถิติการเปิดชม : 417 ครั้ง
ชุดโครงการ : สกว.-มรส. (3 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 44 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400