รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120050
ชื่อโครงการ : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาบหมากสู่เชิงพาณิชย์ของโรงเรียนชีวิต ณ บ้านสายรุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  Betel leaf product design and development for commercialization at Na Ban Sai Rung informal school in Suratthani province
หัวหน้าโครงการ : ปลื้มใจ ไพจิตร
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาต้นแบบของผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก ของโรงเรียนชีวิต ณ บ้านสายรุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี

2) เพื่อศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก ของโรงเรียนชีวิต ณ บ้านสายรุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี

3) เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก ของโรงเรียนชีวิต ณ บ้านสายรุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี

4) เพื่อศึกษาช่องทางการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก ของโรงเรียนชีวิต ณ บ้านสายรุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี
สถิติการเปิดชม : 403 ครั้ง
ชุดโครงการ : สกว.-มรส. (3 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 22 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400