รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6130012
ชื่อโครงการ : วิเคราะห์สถานะของความมั่นคงด้านน้ำ ผลิตภาพจากน้ำ และภัยพิบัติเพื่อใช้ในการจัดทำแผนแม่บท โดยเฉพาะด้านน้ำ
  Analysis of water security, water productivity and water-related disaster for water resources master plan
หัวหน้าโครงการ : ปิยธิดา เรืองรัศมี
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 3 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำข้อมูลbaseline และวิเคราะห์สถานะของความมั่นคงด้านน้ำ ผลิตภาพจากน้ำ คุณภาพน้ำและภัยพิบัติเพื่อใช้ในการจัดทำแผนแม่บท โดยเฉพาะด้านน้ำ
สถิติการเปิดชม : 529 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 39 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400