โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61A0002
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเมนูอาชีพทางเลือกด้านการเกษตรสำหรับชุมชนจังหวัดน่าน
  Development of optional agriculture occupations for Community in Nan Province
หัวหน้าโครงการ : วาสนา วิรุญรัตน์
ทีมวิจัย :
วาสนา วิรุญรัตน์
หัวหน้าโครงการ
เนตรนภา อินสลุด
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิรยา เทพสุคนธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิชญ์ภาส สังพาลี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2561
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลอาชีพทางเลือกการผลิตด้านเกษตรที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยในแง่ของการให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงภายใต้พื้นที่จำกัดและมีลักษณะภูมิประเทศเช่นเดียวกับชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดน่าน

(2) เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลบริบทชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดน่านที่เกี่ยวข้องกับการผลิตด้านเกษตร ได้แก่ ภูมิอากาศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า บริบทของท้องถิ่น ปัญหาข้อจำกัด เศรษฐกิจ-สังคม การจัดการของชุมชน ความสามารถของเกษตรกร

(3) เพื่อจัดทำเมนูทางเลือกการเกษตรที่เหมาะสมโดยพิจารณาร่วมกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดน่าน สำหรับการสนับสนุนการตัดสินใจในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกต้องและเหมาะสม

สถิติการเปิดชม : 1,270 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 342 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th