โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61H0010
ชื่อโครงการ : สร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจก สะท้อนศิลป์-ธรรม ผ่านวัสดุกระจกใช้แล้ว
  The Creation of a Glass Mosaic Art to Reflect Dharma by Recycled Glass
หัวหน้าโครงการ : อัศวิณีย์ หวานจริง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์เกี่ยวกับศาสนาและศิลปะ ด้วยการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมกระจก ชุด“ศิลป์-ธรรม” มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำสอนทางพระศาสนา เป็นภาพปริศนาธรรมและปฏิจจสมุปบาท

2. เพื่อค้นคว้าและทดลอง วัสดุกระจกใช้แล้ว ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ แล้วนำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปกรรมกระจก (ใช้กระจกรีไซด์เคิ้ล 60% ร่วมกับกระจกสี)

3. เพื่อได้องค์ความรู้ที่สามารถนำไปพัฒนาทางการศึกษา และพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์ หรือสร้างมูลค่าเพิ่มได้ต่อไปได้ โดยการจัดแสดงนิทรรศการและจัดอบรมให้ความรู้

สถิติการเปิดชม : 280 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการ มุ่งเป้าฯ มนุษยศาสตร์ (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 19 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th