โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0096
ชื่อโครงการ : การพัฒนาภูมิภาคแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์)
  The Development of Health Tourism Region by Integrating Collaborative Network in the Area of Lower North Provincial Cluster 1 (Phitsanulok, Tak, Sukhothai, Petchabun, Uttaradit)
หัวหน้าโครงการ : เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จารุวรรณ แดงบุบผา
หัวหน้าโครงการย่อย
ศิริเพ็ญ ดาบเพชร
หัวหน้าโครงการย่อย
เพชรศรี นนท์ศิริ
หัวหน้าโครงการย่อย
เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์
หัวหน้าโครงการ
ชัยรัตน์ เชยสวรรค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและรูปแบบประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

2. เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และพัฒนามาตรฐานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

4. เพื่อพัฒนาแบบจำลองโซ่คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานจากปัจจัยภายในและภายนอกภูมิภาค

5. จัดทำแผนการพัฒนาภูมิภาคแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์)

สถิติการเปิดชม : 615 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 380 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th