โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0108
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการย้อมสีผ้าไหมแพรวาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  Development of Eco - Friendly Dyeing Process of Prae Wa Silk Fabric
หัวหน้าโครงการ : จุฑามาศ โกเมนไทย
ทีมวิจัย :
จุฑามาศ โกเมนไทย
หัวหน้าโครงการ
สนั่น บุญลา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิศาล จิตต์กระจายแสง
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อพัฒนาการย้อมสีของกลุ่มหัตถกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2.2 เพื่อยกระดับผ้าไหมแพรวาให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตราย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.3 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มเป้าหมาย

สถิติการเปิดชม : 775 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (145 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 266 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th