โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6220008
ชื่อโครงการ : ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) และการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ลูกผสมพื้นเมือง เพื่อรองรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ระยะที่ 3 (ปีที่ 2)
  Research and Development Network for Animal Breeding (Native Chicken) and Development of native hybrid chicken to support the production for Industrial Scale Phase III (2nd year)
หัวหน้าโครงการ : มนต์ชัย ดวงจินดา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำและชีให้เป็นฝูงพ่อแม่พันธุ์ชั้นเลิศ (nucleus herd) โดยมีลักษณะที่สำคัญคือ สายพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตสูง ไข่ดก พัฒนาไก่ไทยสายพันธุ์สังเคราะห์ และไก่พื้นเมืองลูกผสมที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์

2. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของไก่พื้นเมืองที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ของศูนย์ฯ ในการใช้เป็นสายพ่อแม่พันธุ์ให้กับภาคเอกชนและท้องถิ่น

3. เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมจากผลงานวิจัยและเผยแพร่โดยการตีพิมพ์ในวารสารและนำเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากการผลิตบัณฑิต

4. เพื่อเป็นเครือข่ายสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยในสาขาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยต่างๆ กรมปศุสัตว์ ภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น และการรวมทั้งผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านไก่พื้นเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

สถิติการเปิดชม : 426 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 43 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th