รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6220020
ชื่อโครงการ : นวัตกรรมระบบการผลิตแม่นยำพุทรานมสดคุณภาพสำหรับกลุ่มตำบลโพน จังหวัดกาฬสินธุ์
  Innovative precision production system of quality Nomsod jujube for farmer group inTambon Phon Kalasin Province
หัวหน้าโครงการ : สังคม เตชะวงค์เสถียร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. วิเคราะห์และสังเคราะห์สถานภาพ ปัญหา และระบบการผลิตและการตลาดพุทรานมสดคุณภาพ ของกลุ่มเกษตรกรในตำบลโพน จ กาฬสินธุ์

2. ค้นหาและพัฒนาระบบการผลิตแม่นยำพุทรานมสดคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเกษตรกร

3. ทดสอบ นำใช้และประเมินนวัตกรรมระบบการผลิตแม่นยำพุทรานมสดคุณภาพ ร่วมกับเกษตรกรในตำบลโพน จ กาฬสินธุ์

สถิติการเปิดชม : 151 ครั้ง
ชุดโครงการ : เกษตรแม่นยำ (12 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400