รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6220022
ชื่อโครงการ : การศึกษาพฤติกรรมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวและการประมาณการความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับศูนย์ข้าวชุมชน
  Study on the Usage Behavior of Rice Seed and the Estimation of Demand for Rice Seed for Community Rice Centers
หัวหน้าโครงการ : มาฆะสิริ เชาวกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของชุมชน

2) เพื่อประมาณการความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของชุมชน

3) เพื่อวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์ข้าวชุมชน

4) พัฒนาเกณฑ์การรับรองมาตรฐานแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว พ.ศ. 2557 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว พ.ศ. 2557 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจประเมินแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว

5) จัดทำหนังสือ “เศรษฐศาสตร์เมล็ดพันธุ์ข้าว”
สถิติการเปิดชม : 243 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (81 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 12 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400