รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0037
ชื่อโครงการ : การศึกษาศักยภาพและโอกาสเข้าถึงแหล่งพลอยไพลินประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  Potential and access opportunity of blue sapphire resources in Vietnam
หัวหน้าโครงการ : ภูวดล วรรธนะชัยแสง
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทราบสถานการณ์การผลิตและการค้าไพลินและอัญมณีที่เกิดร่วมกับไพลินในประเทศเวียดนาม

2. เพื่อให้เข้าใจถึงธรณีวิทยาการเกิดของไพลินในประเทศเวียดนาม

3. เพื่อทราบถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการเข้าถึงวัตถุดิบไพลิน

4. เพื่อสร้างโอกาสความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในวัตถุดิบไพลินของประเทศเวียดนาม

5. เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมอัญ-มณีและเครื่องประดับไทยทั้งภาครัฐและเอกชนในการได้มาซึ่งวัตถุดิบไพลินจากประเทศเวียดนามเพื่อเสนอแนะด้านนโยบาย

สถิติการเปิดชม : 509 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 17 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400