รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0106
ชื่อโครงการ : การเพิ่มมูลค่านวัตกรรมสิ่งทอในผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากฐานการผลิตจังหวัดน่านสู่ตลาดเมืองหลวงพระบาง
  Value added in Innovation of fashion lifestyle products from Nan region production sources towards Luang Prabang
หัวหน้าโครงการ : พัดชา อุทิศวรรณกุล
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบให้มีศักยภาพเหมาะสมกับตลาดสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ในระดับ Highend เพื่อนำสู่เมืองหลวงพระบาง ในกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว

2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่านนำมาพัฒนาต่อยอดในการสร้างผลิตภัณฑ์ในกระแสนิยม

3. เพื่อสร้างรูปแบบกลไกกระบวนการทำงานและกลุ่มเครือข่ายคลัสเตอร์ ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่านมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานชุมชนมีรายได้และอาชีพอย่างยั่งยืน

4. เพื่อหาแนวทางและกลไกการสร้างตราสินค้า (Branding) ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากนวัตกรรมสิ่งทอสำหรับตลาด Highend เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง สู่ประตูเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่สามารถขยายสู่แนวทางการสร้างพันธมิตรในตลาดการค้าระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดเชื่อมต่อพรมแดน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์

สถิติการเปิดชม : 79 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 7 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400