รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0111
ชื่อโครงการ : การพัฒนากระดาษที่มีสมบัติเชิงหน้าที่จากเส้นใยธรรมชาติเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการประยุกต์ใช้
  Development of natural-fiber paper with functional properties for various application enhancement
หัวหน้าโครงการ : พิชญดา เกตุเมฆ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงกระดาษให้มีสมบัติเชิงหน้าที่ ได้แก่ สมบัติต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและต้านจุลินทรีย์ และ/หรือ สมบัติต้านน้ำ และ/หรือสมบัติดูดกลิ่น และ/หรือสมบัติต้านน้ำมัน
สถิติการเปิดชม : 422 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 16 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400