รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0120
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะตามฐานเวลาจริงสำหรับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างโดยสารสาธารณะร่วมกับการคำนวณกลไกราคาเพื่อให้ครอบคลุมการบริการวินมอเตอร์ไซด์ข้ามพื้นที่
  Development of Real-Time Smart Metering System for Public Motorcycle Taxi to Cover Cross-Area Services
หัวหน้าโครงการ : นพพร ลีปรีชานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : (1)เพื่อพัฒนาอุปกรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์มิเตอร์มอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยการเพิ่มเติมเซ็นเซอร์ตรวจวัดข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่เพื่อความปลอดภัยและปรับปรุงตัวอุปกรณ์ให้ราคาถูกและใช้งานจริงได้

(2)เพื่อพัฒนารูปแบบการคิดคำนวณและกลไกราคาเพิ่มเติมในการวิ่งนอกพื้นที่และกลไกราคาในการวิ่งรับส่งผู้โดยสารข้ามเขตพื้นที่

(3)เพื่อพัฒนาระบบ E-Payment และนำเสนอแนวทางด้านการจัดการรายได้ที่ใช้สำหรับมิเตอร์มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

(4)เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสำหรับเจ้าของวินจักรยานยนต์รับจ้างในรูปแบบของแดชบอร์ดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นศูนย์ควบคุมและสั่งการสำหรับผู้ให้บริการระบบต่อไป

สถิติการเปิดชม : 393 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (128 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 13 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400