โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0134
ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการโซ่คุณค่าโปรตีนคุณภาพ
  Value Chain Management of Quality Protein
หัวหน้าโครงการ : ศศิธร นาคทอง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสร้างระบบจัดการมาตรฐาน (Standard System and Management) ห้องผลิตของผู้ประกอบการปศุสัตว์อินทรีย์ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ที่สามารถเพิ่มจำนวนผู้มีทักษะผู้จัดการปศุสัตว์อินทรีย์

2.เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์การวางแผนการผลิตและจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โปรตีนคุณภาพ (โครงการย่อยที่ 1)

3.เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์กลยุทธ์การจัดการการผลิต (Production Plan)และการตลาด (Marketing Plan) ที่เหมาะสมสำหรับโปรตีนคุณภาพ (โครงการย่อยที่ 2)

4.เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ตัวแบบธุรกิจฐานคุณค่า (Value based Business Model) โปรตีนคุณภาพภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการย่อยที่ 3)

5.เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Moves) สำหรับการขยายผลแหล่งโปรตีนคุณภาพที่มีระบบสมบูรณ์ในตัวเองไปสู่หลากหลายพื้นที่

สถิติการเปิดชม : 231 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (125 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 85 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th