โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0140
ชื่อโครงการ : โครงการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยมุ่งเป้า สกว. ปี 2557 - 2561
  Synthesis in Targeted Research Issues of The Thailand Research Fund, Research Projects of 2014 – 2018 Fiscal Year
หัวหน้าโครงการ : วิทวัส รุ่งเรืองผล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. สังเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดจากผลการวิจัยทั้ง 5 ชุดโครงการภายใต้ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า (Targeted Research Issues : TRI) ประกอบด้วย ชุดโครงการอ้อยและน้ำตาล ชุดโครงการยางพารา ชุดโครงการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานชุดโครงการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ย้อนหลัง 5 ปี (ปีพ.ศ. 2557 - 2561)

2. เพื่อนำเสนอแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการผลลัพธ์ของงานวิจัยของทั้ง 5 ชุดโครงการภายใต้ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า เพื่อผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์

3. เพื่อกำหนดแผนการนำองค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ตีพิมพ์ จัดทำหนังสือการเผยแพร่ การจัดประชุมวิชาการ เป็นต้น

4. เพื่อนำเสนอแนวทางการยกระดับการใช้องค์ความรู้จากผลลัพธ์งานวิจัยของชุดโครงการภายใต้ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า ให้สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งนำเสนอทิศทางการดำเนินงานของชุดโครงการภายใต้ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สถิติการเปิดชม : 222 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (146 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 16 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th