รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0146
ชื่อโครงการ : การตลาดด้วยกลิ่น กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ธุรกิจน้ำเชื่อมแต่งกลิ่น
  Ofactory Marketing: A Case Study of Flavored Syrup
หัวหน้าโครงการ : ดนุพล หุ่นโสภณ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดของธุรกิจน้ำเชื่อมแต่งกลิ่น

2. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมแต่งกลิ่น

3. เพื่อจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจน้ำเชื่อมแต่งกลิ่น

4. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1 ชนิดที่มีน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นเป็นส่วนผสม

สถิติการเปิดชม : 69 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 9 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400