รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0147
ชื่อโครงการ : การพัฒนาผ้าหมักโคลนดินสอพองเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตสู่ชุมชน
  The development of marl mud fabric as new products and knowledges trasfered in production to local community
หัวหน้าโครงการ : อรุณี เจริญทรัพย์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาผ้าทอหมักโคลนดินสอพองให้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี

2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตผ้าทอหมักโคลนดินสอพองและผลิตภัณฑ์ต้นแบบผ้าหมัก

สถิติการเปิดชม : 388 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 16 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400