รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA3780019
ชื่อโครงการ : ชีววิทยาโมเลกุลการเกิดมะเร็งหลังโพรงจมูก
  Molecular Biology of Nasopharyngeal Carcinogenesis
หัวหน้าโครงการ : อภิวัฒน์ มุทิรางกูร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2537
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาถึงการติดเชื้อ EBV ใน NPC ในคนไทยโดยวิธี PCR และ FLUORESCEN INSITU HYBRIDIZATION หาตำแหน่งสอดแทรกของ EBV GENOME ใน NPC โคโมโซม

2. ศึกษาถึงธรรมชาติของ NPC เช่น CLONALITY IMPRINTING DINCLEOTIDE INSTABILITY

3. ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม NPC
สถิติการเปิดชม : 1,618 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 126 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400