รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA6180004
ชื่อโครงการ : เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง: การพัฒนาจิตสำนึกสากลของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในรายวิชาวรรณคดีระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
  Transformative learning: Development of EFL learners’ global mindedness in literature course at undergraduate level in Thailand
หัวหน้าโครงการ : สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล
ทีมวิจัย :
สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาการมีจิตสำนึกสากลของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในรายวิชาวรรณคดีระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

2. เพื่อวิเคราะห์บทบาทของประสบการณ์การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมการมีจิตสำนึกสากลของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

สถิติการเปิดชม : 424 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 16 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400