โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA4580009
ชื่อโครงการ : อำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ : การเมืองเชิงวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทยภาคเหนือ
  Power,Space and Ethnic Identities : Cultural Politics of Nation - State in Northern Thai Society
หัวหน้าโครงการ : ยศ สันตสมบัติ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ยศ สันตสมบัติ
หัวหน้าโครงการ
อรัญญา ศิริผล
ผู้ช่วยนักวิจัย
วาสนา ละอองปลิว
ผู้ช่วยนักวิจัย
โสภิดา วีรกุลเทวัญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทวิช จตุวรพฤกษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ขวัญชีวัน บัวแดง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ก.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาทำความเข้าใจกับการเมืองเชิงวัฒนธรรมในสังคมไทยภาคเหนือ ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและมีความสลับซับซ้อนของการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ มากขึ้น โครงการนี้เป็นความพยายามที่จะทำความเข้าใจกับกระบวนการและ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจ พื้นที่และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างพยายามสร้างขยายและแย่งชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรม และสร้างภาพเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงอัตลักษณ์และตัวตนในความสัมพันธ์กับชนกลุ่มอื่น ๆ และรัฐอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ คือ

1. เพื่อศึกษาการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน ในบริบททางกายภาพและความสัมพันธ์ทางสังคมที่หลากหลาย

2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม ระบบการผลิต การจัดการทรัพยากร อาชีพ ความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรม ในบริบทของปฏิสัมพันธ์และการเลื่อนไหลข้ามพรมแดนทางวัฒนธรรม เช่น การดำรงอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายในพื้นที่เดียวกัน หรือการอพยพไปหางานทำในพื้นที่ต่าง ๆ

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและมีความขัดแย้งในกระแสของการพัฒนา เพื่อทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงและความซับซ้อนของการเมืองเชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และการเปิดพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มชนต่าง ๆ
สถิติการเปิดชม : 8,578 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 5,987 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th