โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA4780010
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการวิเคราะห์ระดับไมโครและนาโนโดยเทคนิคที่ใช้การไหล
  Development of Micro-and Nano-scale Analysis by Flow-based Techniques
หัวหน้าโครงการ : เกตุ กรุดพันธ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เกตุ กรุดพันธ์
หัวหน้าโครงการ
รจนา บุระคำ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ดวงพร โสมประยูร
ผู้ช่วยนักวิจัย
กรุณา ใจนนถีย์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ทินกร กันยานี
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุภาภรณ์ กสิวัฒน์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ขวัญจิต มณีอ่อน
ผู้ช่วยนักวิจัย
อรวรรณ ถือเงิน
ผู้ช่วยนักวิจัย
วัสกา ศิริอังคาวุธ
ผู้ช่วยนักวิจัย
กาญจนา วัดละเอียด
ผู้ช่วยนักวิจัย
สราวุฒิ สมนาม
ผู้ช่วยนักวิจัย
วศิน วงค์วิไล
ผู้ช่วยนักวิจัย
รักสกุล แก่นเรณู
ผู้ช่วยนักวิจัย
พิพูน บุญเป็ง
ผู้ช่วยนักวิจัย
ศิลา กิตติวัชนะ
ผู้ช่วยนักวิจัย
อภิชาติ บุญมาลัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ปรัชญา คงทวีเลิศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริวรรณ องค์ไชย
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภาภรณ์ ครัดทัพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภชัย ชัยสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุนันทา วังกานต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พลยุทธ ศุขสมิติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิสา ชวพันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรรณจันทร์ แสงหิรัญ ลี
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรวรรณ ชัยลภากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัตติกาล จันทิวาสน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จรูญ จักร์มุณี
นักวิจัยร่วมโครงการ
จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดวงใจ นาคะปรีชา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 3 ส.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ระดับไมโครและนาโนโดยเทคนิคที่ใช้การไหล โดยประกอบด้วย 4 โครงการย่อย คือ

1. Development of instrumentation

2. Novel approaches for flow-based analysis

3. New materials employed in chemical analysis

4. Applications of flow-based analysis

สถิติการเปิดชม : 1,373 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 74 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th