รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6120001
ชื่อโครงการ : การขยายผลคุณค่าผักและผลไม้ไปยังโรงเรียนผู้สูงอายุและชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท
  The project expands the value of vegetables and fruits to the elderly school and to the older people associations network in Chai Nat
หัวหน้าโครงการ : ยุพิน ขำนิล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ยุพิน ขำนิล
หัวหน้าโครงการ
ณรงค์ ผัดอ่อนอ้าย
นักวิจัยร่วมโครงการ
นันทวัน บุณยะประภัศร
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนในกระบวนการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าผักและผลไม้ ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมข้าราชการเกษียน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท

2. เพื่อติดตามงานโครงการ การผลิตและการบริโภคผักและผลไม้ไทยในผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท

สถิติการเปิดชม : 858 ครั้ง
ชุดโครงการ : Thai Fruits - Functional Fruits (90 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 77 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400