โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6130002
ชื่อโครงการ : การจัดงานประชุมระดับนานาชาติ ในหัวข้อเรื่อง การจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำ พลังงาน อาหาร และการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  THA 2019 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia's Water-Energy-Food Nexus and SDGs
หัวหน้าโครงการ : สุพจน์ เตชวรสินสกุล
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 28 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อนำเสนอความรู้ใหม่ในการจัดการน้ำ ในบริบทของความมั่นคงและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2.เพื่อเป็นเวทีนักวิจัย วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ ทั้งทางภาครัฐและเอกชนและจากทั่วโลก ในการนำเสนอผลงานวิจัย

3.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย และต่อยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป

สถิติการเปิดชม : 374 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 24 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th