รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6190011
ชื่อโครงการ : การเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนวใหม่ในรูปแบบแคตาล็อกเทคโนโลยี นิทรรศการ และสื่อออนไลน์
 
หัวหน้าโครงการ : ชนินทร์ เด่นดี
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : • ภาคนโยบาย : ได้รับชุดข้อมูลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ผ่านการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

• ภาคประชาชน : รับรู้และเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

• นักวิจัย : ได้สื่อสารผลงานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะ

• สื่อมวลชน : เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก มีเครือข่ายนักวิจัยที่ทำงานเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400