โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6230002
ชื่อโครงการ : การเผยแพร่ความรู้พื้นฐานด้านอนาคตศึกษา
  Disseminating Basic Knowledge in Future Studies
หัวหน้าโครงการ : อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 10 พ.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานด้านอนาคตศึกษาทั้งในรูปแบบหนังสือและสื่ออิเลคทรอนิกส์ เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับหน่วยงานด้านการวางแผนนโยบาย รวมทั้งนักวิชาการในสถาบันการศึกษา และ/หรือประชาชนโดยทั่วไป

2. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านอนาคตศึกษา

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานด้านอนาคตศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษา เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน รวมถึงนักวิจัยและนักวิชาการด้านวางแผนนโยบายสาธารณะ พร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดบรรยายสาธารณะและเสวนาเกี่ยวกับประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสวัสดิการสาธารณะในอนาคต

สถิติการเปิดชม : 512 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 54 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th