รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6290008
ชื่อโครงการ : บูธนิทรรศการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  The Thailand Research Fund Booth&Exhibition Project
หัวหน้าโครงการ : ปณต ทองประเสริฐ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 22 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1.นำเสนองานวิจัยผ่านนิทรรศการ “พื้นที่แห่งการเรียนรู้ ... ที่มีชีวิต” จะนำงานวิจัยที่ สกว. สนับสนุนทุนวิจัย

2.นำเสนองานวิจัย สกว. ผ่านการแสดงนิทรรศการ “พื้นที่แห่งการเรียนรู้ ... ที่มีชีวิต” โดยมี Interactive กับผู้เข้าชมนิทรรศการ ผ่าน concept Learning by Doing อาทิสถิติการเปิดชม : 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400