รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SIP62T0005
ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่1)
 
หัวหน้าโครงการ : วิภาดา คุณาวิกติกุล
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการ ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลกระทบ นวัตกรรม ที่เกิดจากการพัฒนารูปแบบการให้บริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้การรับรองการให้บริการสปาแบบล้านนาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

2. เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการ ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลกระทบ นวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพสปาเพื่อสุขภาพของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ การพัฒนานวัตกรรมบริการสปา และการพัฒนาช่องทางทางการตลาดของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่ระดับสากล

3. เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการ ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลกระทบ นวัตกรรมและแนวคิดที่เกิดจากการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน และการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาศักยภาพสูงกลุ่มกอล์ฟเพื่อนำไปสู่การเป็น Smart Golf Tourism Destination

4. เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการ ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลกระทบ นวัตกรรมและแนวปฎิบัติที่ดี ที่เกิดจากผลการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Destination) ที่มีศักยภาพ ได้แก่ ศิลปะมวยไทย ปั่นจักรยาน และกีฬาวิ่ง โดยผสมผสานเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่สอดรับกับวิถีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสู่ระดับสากล

5. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Tourism Destination

6. เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ

7. เพื่อกำกับ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินการโครงการวิจัยภายใต้แผนงานให้สำเร็จลุล่วง และส่งมอบผลสำเร็จการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สถิติการเปิดชม : 466 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการวิจัย Spearhead ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มการบริการมูลค่าสูง: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 35 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400