รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI5930301
ชื่อโครงการ : ภาพอนาคตในปี2035 : ที่ดิน พลังงาน และน้ำ ในประเทศไทย
  Outlook 2035: Thailand's Land-Energy-Water Nexus
หัวหน้าโครงการ : นิพนธ์ พัวพงศกร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นิพนธ์ พัวพงศกร
หัวหน้าโครงการ
สุชาต อุดมโสภกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร
นักวิจัยร่วมโครงการ
กัมพล ปั้นตะกั่ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
กันตภณ อมรรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภวินทร์ เตรียนันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นณริฏ พิศลยบุตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุชุก ด้วงบุตรศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศศิพงศ์ สุมา
นักวิจัยร่วมโครงการ
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ที่ปรึกษา
อัมมาร สยามวาลา
ที่ปรึกษา
ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. คาดคะเนภาพและสร้างฉากทัศน์เศรษฐกิจไทยในปี 2035

2. คาดคะเนภาพอนาคตเกษตรไทยและการใช้ที่ดิน ของประเทศไทยใน 20 ปี ข้างหน้า

3. คาดคะเนภาพอุปสงค์-อุปทาน และนโยบายด้านน้ำของประเทศไทยใน 20 ปี ข้างหน้า

4. คาดคะเนภาพอุปสงค์-อุปทานของพลังงานของของประเทศไทยและทั่วโลกใน 20 ปี ข้างหน้า

5. เสนอแนวทาง (methodology) ในการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และระบุถึงความเชื่อมโยง (nexus) ของที่ดิน พลังงาน และน้ำในประเทศไทย

6. ถอดนัยเชิงนโยบายจากภาพอนาคตของน้ำ ที่ดินและพลังงานของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 809 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 101 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400