รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI5930308
ชื่อโครงการ : การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในการประกันภัยพิบัติน้ำท่วม
  Optimal risk diversification for catastrophic flood insurance
หัวหน้าโครงการ : อารยะ ปรีชาเมตตา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อารยะ ปรีชาเมตตา
หัวหน้าโครงการ
พรเทพ เบญญาอภิกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
กุศล เลี้ยวสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1) จัดทำรายงานรวบรวมนโยบายที่มีการใช้จริงในการแก้ปัญหาเรื่องการประกันภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ในต่างประเทศเพื่อมุ่งให้เกิดการกระจายความเสี่ยงจากภัยพิบัติน้ำท่วมให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วนำมาประยุกต์ใช้เพื่อจัดทำแนวทางข้อเสนอแนะให้สอดคล้องกับปัญหาในกรณีของไทย

2) ศึกษารายละเอียดของระบบฐานข้อมูลในลักษณะของ Flood Insurance Claims Data Base ในต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจัดทำฐานข้อมูลลักษณะเดียวกันในกรณีของไทยในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแบบจำลองเชิงนโยบายเพื่อกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากภัยน้ำท่วมใหญ่ต่อไป

3) นำเสนอชุดโครงการศึกษาวิจัยย่อยต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระจายความเสี่ยงของผู้ประสบภัยน้ำท่วม หรือสร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ละข้อ

สถิติการเปิดชม : 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400