โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI59I1102
ชื่อโครงการ : การประเมินนโยบายไฟฟ้าฟรีเพื่อคนจน
  Free Basic Electricity (FBE): Thailand’s Experience
หัวหน้าโครงการ : วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ
ทีมวิจัย :
วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ
หัวหน้าโครงการ
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
นาย ภวินทร์ เตวียนันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 5 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประเมินประสิทธิผลของนโยบายไฟฟ้าฟรี ใน 5 มิติ ต่อไปนี้

1) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์นี้ได้มากน้อยเพียงใด (Accessibility)

2) ประโยชน์ที่รัฐจัดให้รั่วไหลไปยังประชาชนที่ไม่ยากจนมากน้อยเพียงใด (Leakage)

3) สิทธิประโยชน์ที่ผู้มีรายได้น้อยได้รับเพียงพอและเท่าเทียมกันหรือไม่ (Adequacy)

4) สิทธิประโยชน์นี้ได้นำไปสู่พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างไม่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด (Distortion)

5) ภาระในการอุดหนุนสิทธิประโยชน์นี้ตกอยู่กับใคร และก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด (Subsidy burden)

2. เพื่อนำผลการศึกษามาจัดทำข้อเสนอแนะในการดำเนินมาตรการไฟฟ้าฟรีในอนาคต โดยข้อเสนอแนะจะเน้นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ไปยังครอบครัวกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ให้ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสได้รับประโยชน์อย่างเพียงพอ ป้องกันการรั่วไหลของสิทธิเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายที่ใช้อุดหนุน และป้องกันพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

สถิติการเปิดชม : 217 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 41 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th